Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM PROWADZONYM PRZEZ LINDT & SPRUNGLI (POLAND) Sp. z o.o. POD ADRESEM www.lindt.pl 

 

1.  Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 

1.1 O ile nie ustalono inaczej na piśmie, do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy osobą składającą zamówienie (dalej: „Kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej: „Zamówienia”) prowadzonego pod adresem lindt.pl (dalej: „Sklep”) a sprzedawcą działającym pod firmą Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000128684, posiadającą NIP: 9510024441, nr REGON: 010483864 i kapitał zakładowy w wysokości 17 000 000 zł, adres e-mail: sklep@lindt.com (dalej: ”Lindt”) mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
1.2 Lindt ma status dużego przedsiębiorcy tj. nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm).
1.3 Dla uniknięcia wątpliwości, do Zamówień nie mają zastosowania żadne ogólne warunki sprzedaży/dostawy/zakupu/itp. stosowane przez jakiegokolwiek Kupującego we własnym zakresie. 1.4 OWS są dostępne na następującej stronie: lindt.pl oraz w siedzibie Lindt, a ponadto na prośbę Kupującego zgłoszoną pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w pkt. 1.1. OWS Kupujący może  otrzymać ich skan na wskazany adres email lub wydruk na wskazany adres stacjonarny. Przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Kupujący zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z OWS.
1.5 Lindt zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych OWS, od czasu do czasu, w następujących przypadkach: (i) zmiana przepisów prawa, zmiana orzecznictwa, zmiana podejścia organów administracji publicznej, w zakresie, w jakim dotyczą niniejszych OWS, (ii) zmiana praktyk rynkowych lub zmiany dotyczące Produktów, (iii) zmiana okoliczności biznesowych leżących u podstaw przyjętego systemu sprzedaży, (iv) inne ważne i uzasadnione przyczyny, poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej Sklepu o której mowa w punkcie 1.4 OWS. Zmiana OWS będzie miała zastosowanie do Zamówień złożonych opublikowaniu nowej wersji OWS w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. Składając Zamówienie Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji postanowień OWS obowiązujących w chwili składania Zamówienia.
 

2.  Dane osobowe

2.1 Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Sklep, w tym Kupujących, jest Lindt.
2.2 Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Lindt jako administratora danych osobowych, w tym dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą, należy kierować pisemnie na adres: Lindt & Sprungli (Poland) Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa lub mailem na adres:  privacy.pol@lindt.com
 2.3 Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w pkt 2.1 OWS, w tym wszelkie informacje, do których podania zobowiązana jest Lindt na podstawie obowiązujących przepisów,  znajdują się w Polityce Prywatności Lindt
 

3.  Zamówienia 

3.1 Zamówienia na Produkty mogą być składane przez Internet za pośrednictwem Strony lindt.pl .
3.2 W celu złożenia Zamówienia , należy wybrać produkty znajdujące się w ofercie Sklepu (dalej: „Produkty”) do koszyka, a następnie należy podać niezbędne dane do wysyłki i kontaktu w związku z Zamówieniem. Dane te muszą być prawidłowe, dokładne i kompletne i obejmować imię i nazwisko lub firmę przedsiębiorstwa Kupującego, adres email, adres do korespondencji oraz adres do wysyłki Produktów objętych Zamówieniem na terenie Polski, numer telefonu. W trakcie wpisywania danych można dokonać rejestracji w Sklepie poprzez założenie konta klienta w celu śledzenia wszystkich swoich Zamówień i prostszego logowania. W przypadku  zmiany danych zarejestrowanego Kupującego należy o niej poinformować Lindt lub samodzielnie dokonać zmiany poprzez aktualizację danych z poziomu konta klienta Sklepu. Przy rejestracji w Sklepie  Kupujący zostanie poproszony o podanie loginu i hasła, które należy zachować w poufności i nie ujawniać ich osobom trzecim. W razie powzięcia podejrzeń przez Kupującego, że ktoś korzysta z jego hasła i/lub konta klienta, zamawiający zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować Lindt. Kupujący może także samodzielnie zmienić hasło, jak również w panelu swojego konta klienta wyświetlić listę ostatnio złożonych zamówień. W razie powzięcia podejrzeń przez Lindt, że ktoś w sposób nieuprawniony korzysta z hasła i/lub konta klienta, Lindt będzie uprawniona do zawieszenia takiego konta i wstrzymania się z realizacją transakcji dokonywanych za pośrednictwem takiego hasła i/lub konta klienta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
3.3 Informacje o Produktach przedstawione w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Przez złożenie zamówienia na stronie, Kupujący składa Lindt ofertę zakupu Produktów na warunkach określonych w OWS.
3.4  Następnie Lindt sprawdza dostępność zamówionych Produktów i jeśli zamówione Produkty są dostępne Lindt nadaje Zamówieniu numer i potwierdza Kupującemu przyjęcie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupującego. Umowa pomiędzy Kupującym a Lindt zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Lindt. Następnie, po opłaceniu Zamówienia przez Kupującego, Lindt kieruje Zamówienie do realizacji (tj. przygotowuje Produkty do wysyłki). Informacja, że Produkty zostały przygotowane do wysyłki dostępne będą w mailu potwierdzającym przygotowanie zamówienia oraz na koncie klienta Kupującego, jeżeli je założył.
W przypadku, gdy Kupujący dokonał zapłaty za zamawiane Produkty już przy składaniu zamówienia, a następnie Lindt nie potwierdził przyjęcia Zamówienia, Lindt zwróci zamawiającemu uiszczoną na rzecz Lindt cenę Produktów objętych nieprzyjętym Zamówieniem plus ewentualny koszt wysyłki. Lindt dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

4.  Dostawa Produktów 

4.1 Termin realizacji Zamówienia, w tym wysyłki przyjętego Zamówienia oraz termin dostawy liczone są w dniach roboczych, które oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm.) (dalej: „Dni Robocze”).

4.2 Lindt dołoży starań, aby wysłać przyjęte Zamówienia w terminie do pięciu Dni Roboczych od zaksięgowania płatności dokonanej przez Kupującego

4.3 Zamówione Produkty będą wysyłane za pośrednictwem wybranej przez Lindt firmy kurierskiej pod wskazany przez zamawiającego w zamówieniu adres na terenie Polski.
4.4 Lindt lub podmioty upoważnione przez Lindt mogą kontaktować się z Kupującym telefonicznie, smsem lub mailowo w celu prawidłowej realizacji Zamówienia lub dostawy zamówionych Produktów, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.4.5 Orientacyjny czas dostawy zamówienia wynosi do 2 Dni Roboczych od wysłania Zamówienia przez Lindt za pośrednictwem wybranej przez Lindt firmy kurierskiej, zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej. Jeżeli termin dostawy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, o którym mowa w pkt 4.1 lub na sobotę, termin dostawy upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Przy obliczaniu terminu dostawy nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło wysłanie Zamówienia przez Lindt za pośrednictwem wybranej przez Lindt firmy kurierskiej, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

   4.6 Przy dokonywaniu Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do wskazania prawidłowych i dokładnych danych dotyczących miejsca dostawy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za niedokładne lub błędne wskazanie w Zamówieniu danych dotyczących miejsca dostawy oraz wynikające stąd skutki. 4.7 Lindt dba o najwyższą jakość dostarczanych Produktów, dlatego Zamówienia złożone w piątek spakujemy i wyślemy w poniedziałek. W ten sposób Produkty zamówione przez Kupującego w piątek nie będą przechowywane w magazynach firm kurierskich przez weekend.  

 

5.  Sprawdzenie Produktów 

5.1 Zamawiający powinien sprawdzić stan dostarczanych mu Produktów pod względem ich ilości i jakości (widoczne uszkodzenia) w momencie dostawy przez firmę kurierską i jest zobowiązany do zaznaczenia stwierdzonych niezgodności ilościowych lub widocznych uszkodzeń Produktów na dokumencie dostawy, które na dokumencie dostawy powinna potwierdzić osoba wykonująca dostawę oraz do zgłoszenia Lindt stosownej reklamacji w tym zakresie w terminie 7 dni od daty dostawy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Kupujących będących konsumentami.
 
 

6.  Ceny, koszty dostawy i dokumenty potwierdzające zakup 

6.1 Produkty będą dostarczane w cenach obowiązujących w dacie złożenia Zamówienia, wynikających z aktualnego na dzień złożenia zamówienia cennika Lindt publikowanego na  stronie Sklepu. Ceny podane na stronie są cenami brutto, czyli zawierają one podatek VAT w obowiązującej wysokości.

6.2 W przypadku obniżenia ceny Produktu, Lindt obok informacji o obniżonej cenie publikuje również informację o najniższej cenie tego Produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

6.3 W odniesieniu do Produktów, które są oferowane do sprzedaży krócej niż 30 dni, w przypadku obniżenia ich ceny, obok informacji o obniżonej cenie, Lindt publikuje również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia wprowadzenia tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia  .

6.4. W przypadku obniżenia ceny Produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, Lindt podaje informację o obniżonej cenie oraz informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki

6.5 Cena Produktu może zostać indywidualnie dostosowana na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Lindt każdorazowo informuje o zautomatyzowanym podjęciu decyzji w przedmiocie ceny.

6.6 Cena do zapłaty stanowić będzie: iloczyn ilości i rodzaju zamówionych Produktów i obowiązującej ceny jednostkowej poszczególnych Produktów plus ewentualny koszt dostawy. Dokładna cena do zapłaty będzie podana przed złożeniem Zamówienia, a ponadto w każdym przypadku będzie potwierdzona w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych Produktów.
6.7 Koszt dostawy wynosi 14 zł w przypadku zamówienia poniżej 130 zł lub 0 zł (koszt pokrywa Lindt) w przypadku Zamówień o wartości co najmniej 130 zł brutto.
6.8 Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Lindt dostarczy drogą mailową zamawiającemu fakturę elektroniczną.
 
 

7.  Zapłata ceny 

7.1 W zależności od wyboru Kupującego, cena Produktów i koszty dostawy będą płatne w jeden z następujących sposobów:
 a) karta płatnicza
 b) paybylink (przelew on-line)
 c) BLIK

 1. d) Apple Pay, Google Pay
  2 Płatność dokonana jednym ze sposobów wymienionych w pk. 7.1, dokonywana jest w momencie składania Zamówienia.

Karta płatnicza zamawiającego zostanie zaszyfrowana dla celów bezpieczeństwa. Akceptowane są następujące karty płatnicze: Visa, Maestro, MasterCard. Dane kart płatniczych są zaszyfrowane w procesie płatności dla celów bezpieczeństwa.
7.3 Płatności są obsługiwane  przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278
7.4 Zapłata kartą płatniczą lub przelewem bankowym on-line lub BLIK lub  Apple Pay lub  Google Pay przy składaniu zamówienia w Sklepie odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez instytucje płatnicze. Realizacja Zamówienia ma miejsce po otrzymaniu zapłaty przez Lindt lub po otrzymaniu przez Lindt informacji o autoryzacji płatności od instytucji płatniczej.

7.5 W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, Lindt wyznaczy Kupującemu dodatkowy 5 dniowy (5 dni roboczych) termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Kupującego poprzez wiadomość email. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawierać będzie również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Lindt odstąpi od Umowy sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Lindt prześle Kupującemu na maila oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

8.  Odpowiedzialność Lindt, odstąpienie od Umowy, zwrot, niezgodność towaru z umową.

8.1 Odpowiedzialność Lindt względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 • Kupujący, który jako konsument zawarł umowę sprzedaży Produktów Lindt za pośrednictwem Sklepu, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie może być przez Kupującego będącego konsumentem wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@lindt.com lub może być wysłane pocztą na adres siedziby Lindt wskazany w pkt 1.1 OWS. Konsument może, ale nie jest do tego zobowiązany, skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OWS i który zostanie dostarczony konsumentowi razem z Produktami.
 • W razie odstąpienia od Umowy Kupujący będący Konsumentem powinien dokonać zwrotu Produktu na swój koszt w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrotu towaru należy dokonywać na następujący adres: Lindt & Sprungli, ID Logistics, Pannatoni A2 Warsaw Park, Adamów 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 • Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na zasadach pkt 8 OWS nie ma zastosowania do Kupujących niebędących Konsumentami.
 • Konsumentowi, dokonującemu zakupu Produktu w Sklepie nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w ustawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), tj. w przypadku:

- gdy przedmiotem świadczenia na podstawie Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- gdy przedmiotem świadczenia na podstawie Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- gdy przedmiotem świadczenia na podstawie Umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- gdy przedmiotem świadczenia na podstawie Umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • W razie odstąpienia od Umowy, Kupujący, jako Konsument zwracając przedmiot Zamówienia proszony jest o dołączenie dowodu jego zakupu (faktury elektronicznej). W razie odstąpienia od Umowy, a także w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, Lindt dostarczy Zamawiającemu fakturę korygującą, a Zamawiający ma obowiązek potwierdzić jej otrzymanie.
 • Po odstąpieniu od umowy przez Kupującego Lindt zwraca Kupującemu, będącemu Konsumentem zapłaconą przez niego kwotę za poszczególne Produkty, bez kosztów płatnej przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, przy czym Lindt może wstrzymać się ze zwrotem do chwili otrzymania z powrotem Produktu, którego dotyczy odstąpienie, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Lindt dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 

9.  Postępowanie reklamacyjne

9.1 Lindt ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

9.2 Reklamacja dotycząca realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie lub zakupionego w tej formie Produktu  należy kierować na adres e-mail: sklep@lindt.com  lub listem  na adres siedziby Lindt wskazany w pkt 1.1.

9.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail, adres do korespondencji, datę i numer Zamówienia, dowód zakupu Produktów i przyczynę reklamacji.

9.4 reklamacje rozpatrywane będą przez Lindt na podstawie OWS w terminie 14 dni od dnia doręczenia Lindt zgłoszenia reklamacyjnego. Lindt o jego decyzji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji poinformuje osobę zgłaszającą reklamację w takiej formie w jakiej została ona zgłoszona na wskazany w niej adres, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

9.5 Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w OWS w żaden sposób nie ograniczają prawa osoby zgłaszającej reklamację do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

 

10.  Postanowienia końcowe

10.1 W razie zaistnienia sporu Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności zamawiający będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-015), przy ul. Sienkiewicza 3 (adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniona do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego ze Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2 Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 • Kupujący będący konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • Lindt w związku ze sprzedażą za pośrednictwem Sklepu można skontaktować się w sposób następujący – listownie, wysyłając list pocztą tradycyjną na poniższy adres: Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 1, Warszawa 02-797, wysyłając wiadomość email na adres: sklep@lindt.com lub pod numerem telefonu: +48 226 887 808 w godzinach 08:00 – 18:00.
 • OWS jest jedynym dokumentem określającym zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 • Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie. Postanowienie to jest skuteczne wobec Konsumentów pod warunkiem i w zakresie w jakim poddanie OWS prawu polskiemu jest dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

OWS obowiązuje od dnia 01.11.2021.

 

 


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży produktów Lindt
Adresat: Lindt & Sprungli, ID Logistics, Pannatoni A2 Warsaw Park, Adamów 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

……………………………………………..………………..…..

……………………………………………..………………..…..

……………………………………………..………………..…..

Data zwarcia umowy/odbioru produktów (*):

……………………………………………..………………..…..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

……………………………………………..………………..…..

……………………………………………..………………..…..

Adres konsumenta(-ów):

……………………………………………..………………..…..

……………………………………………..………………..…..

……………………………………………..………………..…..

Podpis konsumenta(-ów) i data:

……………………………………………..………………..…..

……………………………………………..………………..…..

(*)niepotrzebne skreślić.