Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Warunki korzystania

WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WITRYN, SKLEPÓW INTERNETOWYCH, APLIKACJI I INNYCH STRON W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH LINDT & SPRÜNGLI

LINDT & SPRÜNGLI to spółka, której misją jest produkcja najlepszej czekolady na świecie. Serdecznie witamy w naszej firmowej witrynie.

Staramy się podtrzymać zaufanie odwiedzających do naszej obecności w Internecie, poprzez nasze witryny, sklepy internetowe, aplikacje i strony w mediach społecznościowych (zwane dalej „Serwisami”). 

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do odwiedzających, fanów, kontrahentów lub innych osób mających styczność z Serwisami. Dostęp do Serwisów LINDT & SPRÜNGLI prowadzonych przez spółkę lub mających postać stron w platformach osób trzecich oraz korzystanie z tych Serwisów podlega niniejszym Warunkom. Uzyskując dostęp do Serwisów, przeglądając je i korzystając z nich, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami, zrozumiał je i zaakceptował.

LINDT & SPRÜNGLI zastrzega sobie prawo okresowej aktualizacji niniejszych Warunków ze względów prawnych lub regulacyjnych, bądź gdy umożliwi to optymalizację działania Serwisów. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

LINDT & SPRÜNGLI jest właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnych do całości tekstu, obrazów i dodatkowych treści w Serwisach. LINDT & SPRÜNGLI zezwala użytkownikowi na korzystanie z Serwisów i powielanie ich fragmentów do własnego użytku, jednak pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i znakach towarowych. Nie jest dozwolone ich powielanie, sprzedaż ani wykorzystywanie do celów biznesowych. 

Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem wszystkich praw dotyczących przesłanych przez niego treści, w tym w szczególności pomysłów, opinii lub know-how w Serwisach, bądź że uzyskał zgodę na udostępnienie tych treści LINDT & SPRÜNGLI. Użytkownik zgadza się również, że LINDT & SPRÜNGLI może wykorzystywać przesłane przez niego treści nieodpłatnie.

Za dodatkowe informacje (takie jak obrazy, tekst, pliki lub multimedia), do których użytkownik ma dostęp w Serwisach, odpowiada wyłącznie źródło, z którego dane treści pochodzą. LINDT & SPRÜNGLI nie gwarantuje, że korzystanie przez użytkownika z treści prezentowanych w Serwisach nie będzie naruszać praw osób trzecich.

INNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z SERWISAMI

Wszystkie dane osobowe, które użytkownik udostępnia LINDT & SPRÜNGLI poprzez Internet, są chronione w sposób opisany w Polityce prywatności. Przed przekazaniem LINDT & SPRÜNGLI danych osobowych zachęcamy do uważnego zapoznania się z Polityką prywatności.

Dodatkowe informacje lub materiały przekazane LINDT & SPRÜNGLI przez Internet, pocztę elektroniczną lub w inny sposób, w tym pliki, komentarze i sugestie, są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. 

Zakazane jest wykorzystywanie Serwisów do naruszania prywatności innych osób i/lub oczerniania LINDT & SPRÜNGLI, jej użytkowników lub partnerów bądź atakowania naszych systemów wirusami lub stwarzania innych problemów z bezpieczeństwem.

Użytkownik może zamieszczać łącza do Serwisów LINDT & SPRÜNGLI pod warunkiem, że w żaden sposób nie sugeruje, jakoby był powiązany z lub upoważniony do tego przez LINDT & SPRÜNGLI. Użytkownikowi nie wolno manipulować zamieszczanymi treściami, w tym poprzez tzw. „framing” czy „deep linking”, ani stosować podobnych praktyk. Użytkownik musi zagwarantować, że łącze do Serwisu otwierane jest w osobnym oknie.

OCENY, RECENZJE I INNE REKOMENDACJE UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LINDT & SPRÜNGLI

LINDT & SPRÜNGLI zachęca do wyrażania opinii o produktach i usługach spółki za pośrednictwem programów lojalnościowych bądź w Serwisach i platformach. Rekomendacje produktów powinny być zgodne z prawdą i konstruktywne. Ponadto LINDT & SPRÜNGLI zastrzega sobie prawo do edycji rekomendacji użytkownika, skracania ich, poprawiania pisowni itd., a także cytowania ich w materiałach marketingowych lub w komunikatach.

PROMOCJE I KONKURSY INTERNETOWE

Użytkownik może brać udział w promocjach i konkursach internetowych, które LINDT & SPRÜNGLI organizuje w Serwisach, bez konieczności zakupu naszych produktów lub usług. Zasady każdej promocji są podawane razem z warunkami udziału w promocji. LINDT & SPRÜNGLI powiadomi zwycięzców o wygranej na piśmie. Przy zbieraniu danych osobowych w celu przeprowadzenia promocji lub konkursu zastosowanie ma Polityka prywatności LINDT & SPRÜNGLI.

KONTO UŻYTKOWNIKA W LINDT & SPRÜNGLI

Zakładając Konto w jednym z Serwisów LINDT & SPRÜNGLI, użytkownik jest odpowiedzialny za to, że podane przez niego dane osobowe, niezbędne podczas rejestracji, są zgodne z prawdą, dokładne i we wszystkich aspektach aktualne. W przypadku zmiany danych osobowych lub chęci usunięcia Konta użytkownik może powiadomić LINDT & SPRÜNGLI, kontaktując się z nami pod numerem telefonu +48 22 642 28 29 lub poprzez formularz kontaktowy: http://www.lindt.pl/kontakt/

Po rejestracji użytkownik otrzyma hasło. Hasło należy zachować w tajemnicy, gdyż użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki niedochowania poufności. 

LINDT & SPRÜNGLI zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług i/lub usunięcia konta bez uprzedzenia w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków lub stwierdzenia przez LINDT & SPRÜNGLI według jej wyłącznego uznania, że takie działanie leży w jej najlepszym interesie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINDT & SPRÜNGLI

Chociaż celem LINDT & SPRÜNGLI jest zaoferowanie użytkownikowi najlepszej możliwej obsługi, nie może ona zagwarantować, że usługi w Serwisach spełnią standardy użytkownika, że usługi będą pozbawione błędów lub że Serwisy będą dostępne cały czas. Należy pamiętać, że niektóre oferty internetowe lub wiadomości dostępne w Serwisach mogą zawierać informacje o produktach i usługach niedostępnych do sprzedaży w kraju użytkownika. 

W ramach usługi dla odwiedzających w Serwisach mogą być zamieszczane łącza hipertekstowe przekierowujące do innych serwisów. Takie serwisy nie są prowadzone ani kontrolowane przez LINDT & SPRÜNGLI ani podmioty z nią powiązane. LINDT & SPRÜNGLI nie jest odpowiedzialna za te serwisy i tym samym wyłącza wszelką odpowiedzialność za ich treść, zgodność z prawem, dokładność lub funkcje.

Mimo że LINDT & SPRÜNGLI dokłada zasadnych starań, aby wyeliminować z Serwisów wirusy lub inne szkodliwe kody komputerowe, nie czyni ona zapewnień ani nie przyjmuje odpowiedzialności za szkodliwe działanie wirusów i kodów komputerowych.

W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem LINDT & SPRÜNGLI, jej podmioty powiązane oraz członkowie kierownictwa, członkowie zarządu, pracownicy, wspólnicy lub przedstawiciele każdego z nich wyłączają w całości odpowiedzialność za jakiegokolwiek rodzaju szkody bezpośrednie lub pośrednie (w tym w szczególności utratę zysków lub oczekiwanych oszczędności bądź niepotrzebne wydatki) powstałe w wyniku dostępu do Serwisów, korzystania z nich lub powoływania się na nie albo z tym związane, niezależnie od tego, czy taka szkoda lub strata wynikła w zwykłym toku zdarzeń, była zasadnie przewidywalna, czy też została spowodowana błędem lub zaniechaniem w Serwisach (umyślnym lub nie). Ponadto LINDT & SPRÜNGLI, jej podmioty powiązane oraz członkowie kierownictwa, członkowie zarządu, pracownicy, wspólnicy lub przedstawiciele każdego z nich wyłączają w każdym przypadku w całości odpowiedzialność za dostęp do lub korzystanie przez użytkownika z zamieszczonych łącz do witryn stron trzecich.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Niniejsze Warunki oraz korzystanie z Witryny podlegają prawu polskiemu i są z nimi zgodne, bez uwzględniania reguł kolizyjnych. W przypadku sporów lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami i korzystaniem z Serwisów, powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy dla siedziby LINDT & SPRÜNGLI. 

Witrynę prowadzi spółka Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000128684, NIP 9510024441, REGON 010483864, o kapitale zakładowym 17 000 000 zł. W przypadku pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy kontaktować się poprzez formularz internetowy: http://www.lindt.pl/kontakt/ lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.

W przypadku gdyby którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków było bezprawne lub z innych powodów niewykonalne, zostanie ono usunięte z Warunków, a pozostałe wykonalne postanowienia pozostają w pełni ważne.